ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ

សុភមង្គលតែងតែកើតមានឡើងដូចជាស្រមោលដែលមិនចេះចេញក្រៅដែលរូបភាពបង្ហាញពីអ្នកពិតប្រាកដ។

SandPebbles បញ្ចូលភាពត្រឹមត្រូវទៅនឹងរូបភាពដែលបង្កើតសម្លេងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីមើលសម្រស់ធម្មជាតិរបស់វា។ វាជារបៀបរស់នៅនិងបរិស្ថានដែលបទពិសោធន៍ជាច្រើនរួមមានពណ៌ដ៏ពិតនៃទីក្រុងតាមរបៀបដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វា។

រូបថតនិងរូបភាពរបស់យើងបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃធម្មជាតិ។