ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Ooty Tour

អ្វីដែលត្រូវដឹងប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរកម្សាន្តមួយ

ការធ្វើដំណើរគឺជាសុខៈ! ប្រាកដណាស់ប៉ុន្តែការធ្វើផែនការអាចជារឿងតូចតាចសម្រាប់អ្នកខ្លះ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំផែនការ ...