• ប្រសិនបើបានលុបចោលមុនពេល 60 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទមកដល់: 25% នៃចំនួនសរុបនៃការស្នាក់នៅនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទការរក្សាទុក។
  • ប្រសិនបើបានលុបចោលក្នុងរយៈពេល 30-60 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទមកដល់: 40% នៃចំនួនសរុបនៃការស្នាក់នៅនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ជាការរក្សាទុក។
  • ប្រសិនបើបានលុបចោលក្នុងរយៈពេល 21-30 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទមកដល់: 50% នៃចំនួនសរុបនៃការស្នាក់នៅនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ជាការរក្សាទុក។
  • ប្រសិនបើបានលុបចោលក្នុងរយៈពេល 07-21 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទមកដល់: 75% នៃចំនួនសរុបនៃការស្នាក់នៅនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ជាការរក្សាទុក។
  • ប្រសិនបើបានលុបចោលក្នុងរយៈពេល 07 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទមកដល់: 100% នៃចំនួនសរុបនៃការស្នាក់នៅនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ជាការរក្សាទុក។
  • ក្នុងករណីពុំមានបង្ហាញឬចេញមុនកាលបរិច្ឆេទចេញដំណើរ: 100% នៃចំនួនសរុបនៃការស្នាក់នៅនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ជាការរក្សាទុក។

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ

ស្នើសុំត្រលប់មកវិញ

បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីស្នើសុំការហៅត្រឡប់មកវិញហើយយើងនឹងទាក់ទងគ្នាឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។