ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ

គោលការណ៍កក់:

  • ជនបរទេសដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅ / ភ្ញៀវទេសចរបរទេសបង្កើតលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការត្រឹមត្រូវដែលមានសុពលភាពនៅពេលពិនិត្យទីតាំង។
  • ជនជាតិឥណ្ឌាដើម្បីអនុវត្តភស្តុតាងលេខសម្គាល់រូបថតត្រឹមត្រូវដើម្បីផលិតនៅពេលនៃការចុះឈ្មោះ។
  • ការបញ្ជាក់ការកក់នឹងត្រូវទទួលការបង់ប្រាក់ជាមុនចំនួន 100% នៅពេលធ្វើការកក់។